ZAKRES CZYNNOŚCI

Kancelarii Notarialnej

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, notariusz, jako instytucja obowiązana, rejestruje, a następnie przekazuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacje o wszystkich transakcjach, których równowartość przekracza 15.000 euro. Jeżeli okoliczności transakcji wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, notariusz ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Forma aktu notarialnego jest w szczególności obligatoryjna w przypadku czynności prawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali, przeniesienie praw do spadku, zawierania umów spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa do czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia dotyczą dziedziczenia ustawowego i testamentowego (z wyjątkiem testamentów szczególnych) po osobach, które zmarły po 30 czerwca 1984 roku. Nadto notariusz sporządza protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, wydaje zaświadczenia wykonawcom testamentu.

  • własnoręczności podpisu; do sporządzenia takiego poświadczenia wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, paszport). Podpis na dokumencie może być złożony w obecności notariusza bądź wcześniej – notariusz potwierdzi wtedy, iż osoba uznała podpis za własnoręczny;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • daty okazania dokumentu;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

Spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych jak również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa i niestawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń również za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS, treści stron internetowych oraz poczty elektronicznej.

Notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością w celu wydania ich uprzednio wskazanej osobie.

Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej (w oryginałach, kserokopiach, bądź za pomocą poczty elektronicznej). W celu ustalenia, jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia czynności prosimy o kontakt z Kancelarią. Prosimy także o dostarczenie danych stron czynności objętej aktem notarialnym, które to dane powinny obejmować: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dokumentu tożsamości, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych – pełną nazwę z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

W przypadku, gdy przedmiotem aktu notarialnego jest nieruchomość bądź prawo, dla których została założona księga wieczysta, wymagane jest dostarczenie aktualnego odpisu tej księgi. Odpis księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1

W przypadku, gdy przedmiotem aktu notarialnego jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wymagane jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia ze Spółdzielni. Jeśli prawo to nie ma założonej księgi wieczystej wzmianka o tym powinna być zamieszczona w treści zaświadczenia.

W przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, prosimy o dostarczenie zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, iż został uregulowany podatek od spadków i darowizn.

W przypadku, gdy przedmiotem aktu notarialnego jest nieruchomość gruntowa prosimy o dostarczenia wypisu z rejestru gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo zaświadczenia, iż plan taki nie został uchwalony) ewentualnie ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędne jest dostarczenie odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy oraz zaświadczenie o posiadanym przez spadkodawcę numerze PESEL, odpisów skróconych aktów urodzenia jego zstępnych (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko – odpisów skróconych aktów małżeństwa), odpisu skróconego aktu małżeństwa, gdy spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim. Jeżeli któryś ze spadkobierców ustawowych nie dożył otwarcia spadku, osoby powołane do spadku w dalszej kolejności powinny dostarczyć jego odpis skrócony aktu zgonu. W przypadku dziedziczenia testamentowego należy dostarczyć wszystkie testamenty, które sporządził spadkodawca. Jeżeli jakiś testatment został notarialnie lub sądownie otwarty i ogłoszony, należy dostarczyć protokół z dokonania tej czynności. Jeżeli któryś ze spadkobierców składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo zawarta była umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, należy dostarczyć wypisy aktów notarialnych dokumentujących te czynności.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż w każdym wypadku prosimy o kontakt z Kancelarią w celu ostatecznego ustalenia, jakie dokumenty należy dostarczyć do sporządzenia czynności notarialnej.

Miejsce sporządzenia czynności

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w Kancelarii.

Darmowa konsultacja

Wszelkich porad i konsultacji  dotyczących czynności  notarialnych udzielamy bezpłatnie.
Doradzimy Państwu w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umów darowizny, dożywocia lub zamiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy też przejść przez procedury związane z dziedziczeniem.
Wyjaśnimy Państwu konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych.
Wskażemy także na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając czas i pieniądze.