SmodCMS

Dokumenty

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej (w oryginałach, kserokopiach, bądź za pomocą poczty elektronicznej). W celu ustalenia, jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia czynności prosimy o kontakt z Kancelarią. Prosimy także o dostarczenie danych stron czynności objętej aktem notarialnym, które to dane powinny obejmować: imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery dokumentu tożsamości, PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełną nazwę z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby.

W przypadku, gdy przedmiotem aktu notarialnego jest nieruchomość bądź prawo, dla których została założona księga wieczysta, wymagane jest dostarczenie aktualnego odpisu tej księgi. Odpis księgi można uzyskać w siedzibie dowolnego Wydziału Ksiąg Wieczystych na terenie kraju albo w formie elektronicznej na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/zlecenie?execution=e1s1

W przypadku, gdy przedmiotem aktu notarialnego jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wymagane jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia ze Spółdzielni. Jeśli prawo to nie ma założonej księgi wieczystej wzmianka o tym powinna być zamieszczona w treści zaświadczenia.

W przypadku, gdy przedmiotem aktu bądź dokumentu, na którym notariusz poświadcza podpis jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku, zasiedzenia, a po 1 I 2007 również tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, prosimy o dostarczenie zaświadczenia Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, iż został uregulowany podatek od spadków i darowizn.

W przypadku, gdy przedmiotem aktu notarialnego jest nieruchomość gruntowa prosimy o dostarczenia wypisu z rejestru gruntów, zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo zaświadczenia, iż plan taki nie został uchwalony) ewentualnie ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędne jest dostarczenie odpisu skróconego aktu zgonu spadkodawcy oraz zaświadczenie o posiadanym przez spadkodawcę numerze PESEL, odpisów skróconych aktów urodzenia jego zstępnych (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - odpisów skróconych aktów małżeństwa), odpisu skróconego aktu małżeństwa, gdy spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim. Jeżeli któryś ze spadkobierców ustawowych nie dożył otwarcia spadku, osoby powołane do spadku w dalszej kolejności powinny dostarczyć jego odpis skrócony aktu zgonu. W przypadku dziedziczenia testamentowego należy dostarczyć wszystkie testamenty, które sporządził spadkodawca. Jeżeli jakiś testatment został notarialnie lub sądownie otwarty i ogłoszony, należy dostarczyć protokół z dokonania tej czynności. Jeżeli któryś ze spadkobierców składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo zawarta była umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, należy dostarczyć wypisy aktów notarialnych dokumentujących te czynności.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż w każdym wypadku prosimy o kontakt z Kancelarią w celu ostatecznego ustalenia, jakie dokumenty należy dostarczyć do sporządzenia czynności notarialnej.

 

 

 

 

 

 

 

.

Wersja do druku Generuj PDF