SmodCMS

Rodzaje czynności notarialnych

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 1. sporządza akty notarialne.
  Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Forma aktu notarialnego jest w szczególności obligatoryjna w przypadku czynności prawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali, przeniesienie praw do spadku, zawierania umów spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo - akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, umowy majątkowe małżeńskie, pełnomocnictwa do czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.
  Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia dotyczą dziedziczenia ustawowego i testamentowego (z wyjątkiem testamentów szczególnych) po osobach, które zmarły po 30 czerwca 1984 roku. Nadto notariusz sporządza protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, wydaje zaświadczenia wykonawcom testamentu.
 3. sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu; do sporządzenia takiego poświadczenia wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, paszport). Podpis na dokumencie może być złożony w obecności notariusza bądź wcześniej - notariusz potwierdzi wtedy, iż osoba uznała podpis za własnoręczny;
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  • daty okazania dokumentu;
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 4. doręcza oświadczenia.
  Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.
 5. spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych jak również protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa i niestawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń również za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS, treści stron internetowych oraz poczty elektronicznej;
 6. sporządza protesty weksli czeków,
 7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
  Notariusz może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością w celu wydania ich uprzednio wskazanej osobie.
 8. sporządza wypisy, odpisy wyciągi dokumentów.
  Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

.

Wersja do druku Generuj PDF